§ 1 Formål og virkemidler
1.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
1.2 Velforeningen er partipolitisk uavhengig og skal være så objektiv som mulig.
1.3 Velforeningens styre kan samarbeide med andre velforeninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

§ 2 Velforeningens geografiske område

2.1 Velforeningens geografiske område er Blylaget og nærmeste omegn. Det vil si beboere tilknyttet Linaroveien, Karl Pedersens vei, Glenneveien fram til høyspentlinjen nord for Krystalldammen i nord og t.o.m. hagen til Havstad i sør, Blylagveien opp til Haslehaugen, Krokveien, Gartnerveien, Bøkeveien, Isveien, Snekkerveien, Smestuveien, Høgdafaret og Skogfaret.
2.2 Haslerudveien er felles ansvar med andre vel.

§ 3 Juridisk person

3.1 Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap
4.1 Enhver som bor eller har eiendom innen området kan bli medlem. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på Generalforsamlingen må kontingenten være betalt innen den fristen styret har satt. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 5 Kontingent
5 .1 Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

§ 6 Generalforsamling
6.1 Velforeningens øverste myndighet er Generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling holdes innen utgangen av mai måned. Tid og stedbestemmes av styret og bekjentgjøres med 3 ukers varsel. Forslag må være mottatt av styret innen 1 uke før Generalforsamlingen. Innkallingen skalangi de saker som skal behandles på Generalforsamlingen, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før Generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Innkalling med dagsorden og eventuelt innkomne forslag legges ut på velets hjemmeside etter styrets behandling.
6.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Medlemmet må være myndig eller stille med hjelpeverge. 1
6.3 Dagsorden på Generalforsamlingen kan inneholde:
1. Godkjennelse av innkallingen.
2. Valg av møteleder og møtesekretær.
3. Styrets årsrapport.
4. Revisjonsbekreftet og styrebehandlet regnskap. Regnskapsperioden er fra 1.1 til 31.12.
5. Budsjett/planer for kommende år.
6. Innkomne forslag.
7. Kontingent.
8. Valg.
6.4 Valg av styre: Styret skal bestå av minst 5 personer, derav leder, kasserer og sekretær. Dissee ønskes valgt spesielt. Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Samtlige kan gjenvelges. Valg av valgkomite: 2 medlemmer som fremmer forslag til nytt styre, revisor og andre grupper/komiteer som velet måtte trenge.
6.5 Generalforsamlingens protokoll sendes samtlige medlemmer etter godkjennelse av det nye styret.
6.6 Generalforsamlingens beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag.
6.7 Valgkomiteen rapporterer direkte til Generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

7 .1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 6. Innkallingsfristen er minst 3 uker.

§ 8 Medlemsmøter
8.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig. Slike møter skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§ 9 Velforeningens ledelse (styret)

9.1 Velforeningens styre er foreningens øverste myndighet mellom Generalforsamlingene.
9.2 Styret skal:
Iverksette Generalforsamlingens vedtak og bestemmelser.
Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder alle forpliktelser for Velhuset og Tomten som vedtatt på Generalforsamlingen 1955 samt føre kontroll med velforeningens økonomi.
Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
Etter beste evne søke å oppfylle velforeningens formål etter gjeldende vedtekter.
Representere foreningen utad.
9.3 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
9.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.
9.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fra Generalforsamlingen. Leder har signaturrett. Kasserer har prokura.
9.6 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 10 Vedtektsendringer

10.l Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 11 Oppløsning
11.1 Oppløsning av velforeningen kan bare behandles på ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Det ordinære styret kan velges til, og får stilling som avviklingsstyre om ikke valg foretas. Generalforsamlingen fatter vedtak om anvendelse av Velets midler og eiendeler. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
11.2 Sammenslutning med andre velforeninger eller deling av velforeningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring(§ 10). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan forsammenslutningen/delingen som Generalforsamlingen skal stemme over.Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra velforeningens kreditorer.